"Hälsans Väg" GC-väg utmed länsväg 255, Gamla Stockholmsvägen Uppsala/Flottsund-Knivsta/Vassunda

Nu har vi överlämnat de 4000 namnunderskrifterna inför Knivsta kommunfullmäktiges möte torsdagen 8 feb. En interpellation har lämnats in till mötet. Det är vi så glada för. Vi vill framhålla att det allmänt önskade, samhällsekonomiskt hållbara, projektet äntligen förverkligas. Det har skjutits upp sedan 2018. GC-vägen kunde varit färdig nu 2024 och blivit till största nytta för invånarna. Det finns uppenbara goda skäl att inte tveka längre. Tidigare styre i kommunen, en koalition från vänster till höger, har samfällt prioriterat denna GC-väg. De var villiga att ge Trafikverket pengar och därmed klartecken att påbörja projektering och vägplanarbete och man budgeterade medel i flera år för det kommande bygget. Trafikverket har också lyft fram denna GC-väg i sin åtgärdsvalsstudie om vägar kopplade till stadsutvecklingen i Knivsta kommun. Sedan 2018 finns avtalsbeslut med Region Uppsala att få nästan halva kostnaden betald: 40 % ! Kommunen står för 60 %. Men nu vill nuvarande styre i Knivsta skjuta upp ytterligare. Att säga nej till detta gör det bara dyrare. Tydliggör prioriteringen av denna GC-väg inför regionen och Trafikverket ! Vänta inte längre.

Vår åsikt och en stor majoritet tillfrågade är att denna infrastrukturåtgärd i högsta grad är värd att förverkliga och som Knivsta kommun stolt kan visa upp:

  1. Trygg och trafiksäker framkomlighet för oskyddade trafikanter, barn, unga, äldre, kvinnor, män, alla åldrar, till Uppsalas största arbetsplatser och många skolor: SLU, SVA, BMC, Läkemedelsverket, Akad. sjkh, universitetsinstitutioner ; Möjlighet till cykel/elcykelpendling och motion i vardagen - förbättrad folkhälsa och miljövård.
  2. Trygg GC-väg utmed en stor länsväg med frekvent upplyst motortrafik dygnet runt ; Trygg för alla - går inte genom mörka, öde, sanka skogsområden med dundrande tåg vid sidan om.
  3. Att kunna ta sig utan bil till alla de friluftsaktiviteter och företag som finns utmed vägen, ex. stall, ekologiska grönsaksodlingar, kyrkor, restaurang-konferensanläggningar, Mälarens stränder etc. ; Landsbygdsutveckling
  4. Rik enastående natur och kulturhistoria att möta. Finns beskriven i vår sevärdhetsbroschyr.
  5. Början till en "Rikscykelväg" söderöver.

Ylva Dahlström, ordförande i föreningen "Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255" UNT lördag 17 februari 2024

Vad är det politikerna inte förstår?

”HÄLSANS VÄG” längs länsväg 255 är ett enastående infrastrukturprojekt och varför Knivsta kommun vill skjuta på vägplanen är mycket svårt att förstå, skriver här Ylva Dahlström.

2018 beslutade Region Uppsala att bygga gång- och cykelvägen längs väg 255 mellan Flottsund och Vassunda. Att Knivsta kommun nu vill skjuta på vägplanen från 2024 till 2026 är mycket svårt att förstå.

Var är entusiasmen från Knivsta kommun och de av kommunen undanlagda pengarna? Vi har alltid haft medhåll och hejats på av kommunerna Knivsta och Uppsala, Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, föreningsliv, företagare och närmare 5000 invånare i vår namninsamling.

Vi hoppas nu på regionpolitikerna. Det är lätt att inse vilken stor nytta en gång- och cykelväg skulle innebära:

Även Trafikverket lyfter i sin åtgärdsvalsstudie TRV 2020/43170 gång- och cykelvägen längs väg 255 som första prioritet bland Knivsta kommuns cykelvägsbyggen. Trafikverket påpekar att trafikmängden förväntas öka på väg 255 och anser att det är angeläget med byggstart i närtid, utan väntan på annan infrastruktur som trafikplatser, påfarter, broar etc.

Men det finns en möjlighet att starta tidigare enligt tjänstemän på regionen: Knivsta kommun och Region Uppsala skulle kunna ansöka om så kallad förskottering och låna ut en summa till Trafikverket.

Ylva Dahlström, ordförande i föreningen "Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255" UNT söndag 13 augusti 2023

Knivstaprofilens besvikelse:"Är fullkomligt rasande"

KNIVSTA

"Jag är fullständigt rasande på Knivsta.nu." Det säger Knivstaprofilen Ylva Dahlström om beskedet att kommunen vill skjuta upp planeringsstarten av cykelvägen mellan Knivsta och Uppsala.

När UNT ringer Ylva Dahlström är det en mycket besviken 81-åring som svarar och inte riktigt vet om hon ska skratta eller gråta.

"Jag är så ledsen och missnöjd med att Knivstas nya styre har backat från tidigare beslut. Varför kan de inte se den fantastiskt stora nyttan som en trygg cykelväg skulle innebära för alla åldrar?" frågar hon och uttrycker att hon är fullständigt rasande på det lokala partiet Knivsta.nu.

Men allra argast är Ylva Dahlström på Moderaterna och Centerpartiet som går på samma linje som Knivsta.nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.>/p>

"Jag är väldigt överraskad eftersom alla politiska partier i kommunen och även förvaltningen tidigare varit så samfällt entusiastiska för cykelvägen."

Orsaken till besvikelsen är att Knivsta kommun vill att Region Uppsala skjuter upp planeringsstarten av den beslutade gång- och cykelvägen längs länsväg 255, från år 2024 till 2026. Kommunens motivering är att osäkerheten är för stor när det gäller andra kommande infrastruktursatsningar.

Kan du ha förståelse för det?

"Absolut inte! Kommunen har i åratal haft den här gång- och cykelvägen som första prioritet. Enligt de politiker som vi talat med tidigare har pengar lagts undan till projektet i flera år och varför man nu börjar tveka och fördröja är oförståeligt."

Ylva Dahlström bor i Rickebasta, strax öster om 255, och 58 år gammal grundade hon år 2000 den förening som sedan dess stridit för en cykelväg längs den natursköna men trafikfarliga vägen mellan Knivsta och Uppsala.

För snart fem år sedan, hösten 2018, kom till slut framgången. Region Uppsala gav klartecken och i uppgörelsen med Knivsta kommun ska kommunen stå för 60 % av kostnaden och regionen för resten. Förhoppningen då var att cykelvägen skulle vara färdigbyggd 2025, men byggstarten har blivit nedprioriterad, vilket UNT berättat tidigare.

Nu har det alltså hänt igen.

Orkar du fortsätta kämpa för cykelvägen?

"Ja, absolut" säger hon med ett skratt och berättar att föreningen fortsätter med namninsamlingar och att närmare 5000 Knivsta-bor nu skrivit under.

"Alla vi träffar undrar varför ingenting händer och säger att de vill att den ska byggas snarast möjligt" säger Ylva Dahlström.

Kan inte lågkonjunktur och kommunens dåliga ekeonomi vara en orsak till att avvakta?

"Nej, det är väl alltid så att man ska satsa på infrastruktur när det är lågkonjunktur."

John Hällström john.hallstrom@unt.se UNT lördag 5 augusti 2023

Cykelvägen som försvann: ”Intressen står emot varandra”

KNIVSTA

Det är fortfarande oklart när cykelvägen längs väg 255 kan byggas. På torsdagen beslutas om länets infrastruktursatsningar de närmaste tolv åren – och cykelvägen finns inte med som ett namnsatt objekt.

Tunga remissinstanser som Länsstyrelsen, Uppsala kommun och Knivsta kommun lyfter fram behovet av en gång- och cykelväg längs natursköna väg 255 mellan Flottsund i Uppsala och Vassunda i Knivsta. Men projektet är långt ner i kön i Region Uppsalas infrastrukturplan fram till år 2033, som politikerna i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar om på torsdagen. - Nej, den finns inte med som ett namnsatt objekt i länsplanen, säger Johan Örjes (c), regionråd och ordförande i trafik- och utvecklingsnämnden i Region Uppsala.

Att ett projekt är namnsatt är en förutsättning för att Trafikverket ska ges uppdraget att påbörja bygget. Johan Örjes säger att nämnden lyssnat till de remissvar som lyfter fram cykelvägen. - Ja, självklart. Vi har värderat alla synpunkter som kommit in. Men det är många intressen som som står emot varandra och det är svåra avvägningar.

Hösten 2018 beslutade Region Uppsala att cykelvägen skulle byggas. Då var förhoppningen att den skulle stå färdig senast 2025. Men byggstarten försenades och i augusti ifjol kunde UNT avslöja att det var osäkert om projektet skulle tas med bland infrastruktursatsningarna 2022-2033.<7p>

Enligt uppgörelsen med regionen ska Knivsta kommun stå för 60 % av byggkostnaden, som beräknas till 100 miljoner kronor. - Cykelvägen är önskvärd och bra för Uppsalas och Knivstas invånare eftersom den ökar tillgängligheten till ett värdefullt naturreservat. Men vi får respektera att regionen behöver prioritera, säger Klas Bergström (m) kommunstyrelsens ordförande i Knivsta. Enligt honom kommer kommunen att driva frågan gentemot kommunen.

Johan Örjes säger till UNT att han räknar med att cykelvägen kommer att byggas under den närmaste tolvårsperioden och bli ett namnsatt objekt när infrastrukturplanen revideras om fyra år.

Många har hoppats på denna cykelväg. Kan medborgarna lita på att politiska beslut som fattas blir verkställda? - Man kan lita på de politiska beslut som är tagna i den här frågan. Sedan är det så att tidplaner kan justeras och fördyringar kan påverka finansieringen och det gäller gäller generellt och inte bara den här cykelvägen. Inriktningen när det gäller att bygga en cykelväg längs väg 255 ligger fast. Slutgiltigt beslut tas i regionfullmäktige 27 april. Det ska sedan godkännas av regeringen.

Budget på 1,9 miljarder

Gång- och cykelvägen längs väg 255 beräknas kosta 100 miljoner kronor. Knivsta kommun betalar 60 % av kostnaderna och regionen resten.

Länsväg 255 utgörs till största delen av den tidigare E4-sträckningen före 1972, då motorvägen mellan Märsta/Arlanda och Uppsala öppnades. Före 1962 hette vägen rikshuvudväg 13, kallad Rikstretton.

Region Uppsalas tolvåriga länsplan för infrastruktursatsningar har en budget på drygt 1,9 miljarder kronor.

Källor: Region Uppsala, Wikipedia

John Hällström john.hallstrom@unt.se UNT torsdag 17 mars 2022

Stor besvikelse i Knivsta: ”Många förlorar tilltron”

KNIVSTA

”Häpnadsväckande att regionen inte lyssnar. Många förlorar tilltron till politikerna.” Det säger en besviken Ylva Dahlström som tillsammans med flera andra Knivstabor kämpat i över 20 år för en cykelväg längs väg 255.

79-åriga Knivstaprofilen Ylva Dahlström är kanske den som mest personifierar kampen för cykelvägen. Som ordförande i föreningen Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen har hon drivit frågan sedan 2000. Nu är frustrationen och besvikelsen stor. Många förlorar tilltron till politikerna när det finns ett beslut sedan över tre år tillbaka att bygga cykelvägen- Knivsta kommun har budgeterat för detta i flera år och det blir bara dyrare och dyrare om man väntar med att bygga, säger hon.

I remissvaren till Region Uppsalas nya infrastrukturplan påpekar flera instanser att bygget av gång- och cykelvägen bör prioriteras. Förutom Länsstyrelsen, Knivsta kommun och Uppsala kommun lyfter föreningar som Krusenbergs byalag, Sunnersta egnahemsförening och Klimataktion Uppsala fram projektet som extra angeläget. Men när regionens trafik- och samhällsutvecklingsnämnd på torsdagen beslutar om infrastruktursatsningar de närmaste tolv åren finns inte cykelvägen med som ett namngivet objekt. Det innebär att Trafikverket inte får i uppdrag att sätta igång med bygget, åtminstone inte de närmaste fyra åren. - Det är så många som blir besvikna över det här beskedet och flera som har drivit frågan har redan gett upp, säger Ylva Dahlström och fortsätter: - Jag tycker att det är häpnadsväckande och anmärkningsvärt att regionen inte lyssnar på alla remissvar. Det finns ett massivt stöd för cykelvägen och vi har egentligen aldrig fått en förklaring till att spaden inte sätts i jorden.

Ett argument mot cykelvägen är att den i högre grad skulle främja turism och friluftsliv är arbets- och studiependling mellan kommunerna. Ylva Dahlström håller inte med om beskrivningen. - Jag vet att den i stor utsträckning skulle användas för arbets- och skolpendling. Det är belagt i den förstudie som gjordes 2013. Vi har dessutom över 4000 namnunderskrifter och väldigt många av de personerna säger att de gärna cykelpendlar. Hon ställer sig mycket frågande till att regionen inte prioriterar projektet högre, speciellt utifrån att det råder bred politisk enighet om att cykelvägen ska byggas. Men trots bakslaget fortsätter kampen. - Jag ger inte upp. Varje år kan en ny prioritering göras av de bestämmande politikerna och tjänstemännen. Status quo i fyra år är inte skrivet i sten.

John Hällström john.hallstrom@unt.se UNT torsdag 17 mars 2022

Sammanfattning och komplettering av vårt remissvar till Region Uppsala angående GCvägen längs väg 255 beslutad för 3 år sedan. 

Även publicerad som insändarartikel i UNT 19 december 2021 En cykelväg eftersökes.

En stor mängd invånare i den växande Knivsta kommun önskar ges möjlighet att kunna studie- och arbetspendla med cykel på en separerad säker GCväg längs väg 255 till de stora arbetsplatserna och skolorna vid Dag Hammarskölds Väg och i Uppsalas södra stadsdelar. Denna möjlighet saknas fortfarande.

Den efterlängtade GCvägen Uppsala/Flottsund-Knivsta/Vassunda har ännu inte påbörjats. Nu får vi höra att bygget trots beslut 2018 riskerar att skjutas upp ytterligare. Vi har kunnat belägga önskan med enkätundersökning (mall från Trafikverket) i vårt Upplandsbygd-Leaderprojekt 2011-2013 i en förstudie "GCväg utmed väg 255 tillgänglighet för alla". Till finansiering av vårt och konsultfirman Rambölls arbete bidrog Uppsala och Knivsta kommuner, byalag, företag och Upplandsstiftelsen. Dessutom har insamlats över 4000 stöttande namnunderskrifter. Vi har märkt ökat intresse under årens lopp. T ex kandidatarbeten på Inst. för Stad och Land, SLU.  Motortrafiken på väg 255, inkl. tunga fordon ökar som bekant och gör GCvägen än mer nödvändig. 

Man har kunnat läsa om protesterna från boende norr om Uppsala, Björklinge, mot Trafikverkets planer på en GCväg utmed väg 600. Det framstår som en infrastruktursatsning som ingen är glad över. Förslag: Flytta pengarna och satsa istället på GCvägen utmed 255an som verkligen är efterfrågad. Vi uppmanar också Knivsta kommun att förutom egna budgeterade medel utnyttja möjlighet till förskottsfinansiering. Vi vädjar förutom till regionpolitikerna även till Uppsala kommuns politiker. Eftersom GCvägen är ett intresse för båda kommunerna bör Uppsala och Knivsta kunna samarbeta finansiellt. Kommungränsen vid Flottsundsbron får inte bli en barriär för samarbete. 

Vi vill poängtera att även om regionen lägger största vikten vid studie- och arbetspendlingen som prioriteringsgrund för GCväg, så skall inte möjligheter till rekreation, ett upplevelsefyllt friluftsliv och miljöförbättring prioriteras lägre. Denna GCväg ger möjlighet till både studie- och arbetspendling och friskvård för alla åldrar. Se insändarartiklar i UNT 11 maj och 27 augusti.

Denna GCväg uppfyller de målbilder som regionen säger vara till fördel för regionen i dess förslag till ny länstransportplan." Ytterligare fördröjning av bygget är inte acceptabel! Starta byggprocessen!

Ylva Dahlström, ordf. Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala-Vassunda, ideell politiskt obunden förening

Ett svek att gång- och cykelväg inte påbörjats.

Trafikverkets utredning kring 4-spåret är inget skäl att vänta med gång- och cykelvägen vid väg 255, skriver Ylva Dahlström.

Att inte snarast nu, utan längre fördröjning, börja bygga den efterlängtade planerade gång- och cykelvägen utmed länsväg 255 efter Region Uppsalas beslut för tre år sedan är ett svek mot de över 500 privatpersoner, företagare, föreningar, byalag och politiker som engagerat sig i projektet (se förstudie) och de 4000 personer som skrivit på namnlistor.

Det är inte rimligt att vänta på Trafikverkets omlandsutredning kring 4-spåret. Det finns redan så goda skäl att stödja sig på för att göra denna infrastruktursatsning (se insändare UNT11 maj 2021). Det finns ett välgrundat enigt beslut, avsiktsförklaringar från kommunerna Uppsala och Knivsta, förstudie med vägplanering med mera, avsatta medel i Knivsta kommun sedan flera år, och en massiv uppbackning av kringboende och föreningar inom friluftssektorn och turism.

Att bygget kommer igång är också av stort intresse för Uppsala kommun, vilket man inte är omedveten om. Kunde inte Uppsala hjälpa Knivsta med en del av finansieringen? Gränsen går precis vid Flottsundsbron.

Det finns också hänsynsdesign i förstudien till det närliggande naturreservatet Kungshamn Morga, ett eftertraktat besöksmål, som är en delsträcka som 255an passerar igenom. Att försöka minska motortrafiken, som dagligen brusar igenom och fyller parkeringsplatserna året om, genom att ge möjlighet att använda en bra utformad gång- och cykelväg i stället, får anses vara en fördel och inte ett bekymmer. Att Länsstyrelsen skulle ha invändningar har vi inte erfarit.

Att göra denna infrastruktursatsning, att nu bygga den första delen av en rikscykelväg söderut, här i den tillväxande och framtidsinriktade södra delen av regionen för trafiksäkerheten, folkhälsan, miljön, klimatet, kort sagt, för människors välbefinnande, kommer Uppsala och Knivsta kommuner och även regionen, kunna se tillbaka på med stolthet.

Ylva Dahlström, ordf. Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala-Vassunda, ideell politiskt obunden förening

Rikscykelväg kunde varit påbörjad

Angående den felande GC-förbindelsen söderöver från Uppsala, "rikscykelväg", så har jag skrivit följande kommentar som också finns som insändare i UNT 11 maj 2021: UNTs rubrik: "Rikscykelväg kunde varit påbörjad"

"Vill meddela att en första delsträcka söderöver från Uppsala/Flottsund till Knivsta/Vassunda redan är beslutad av Region Uppsala 2018 och utredd i ett Upplandsbygd Leader-projekt 2011-2013 "Hälsans Väg - GC-väg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255 - tillgänglighet för alla". Förstudien är utförd av oss i samarbete med Ramböll Sverige AB som uppdragsutövare med stöd av Knivsta och Uppsala kommuner, Upplandsstiftelsen och en rad av sponsorer från lokalt näringsliv, byalag, andra ideella organisationer och privatpersoner.

Här hade man sett en strid ström av cykelpendlare, promenerande, joggande, rullskidåkande, skolklasser och scouter om GC-vägen varit byggd nu. Tyvärr har det dröjt med Trafikverkets utredande. Avsiktsförklaringar från kommunerna och avsatta medel finns sedan länge. Nu måste man komma till skott med denna regionala gång- och cykelled söderöver som fattas. Nu, mer angeläget än någonsin, med tanke på framtidens mål med hållbara transporter och bättre folkhälsa. Bygget blir en åtgärd som visar att man satsar på trafiksäkerhet, friskvård, rekreation, landsbygdsutveckling och miljövård. Att ge människor möjlighet att, så ofta som det går, ställa bilen.

Få gång- och cykelvägsprojekt kan anses uppvisa en så bred allmännyttig funktion. Att på ett enkelt och säkert sätt, på en väl designad GC-väg, utan att utsätta sig för livsfara i den ökande motortrafiken på smala väg 255, cykla via Flottsundsbron på de redan befintliga cykelbanorna längs Dag Hammarskjölds Väg till och från Uppsalas stora arbetsplatser och bostadsområden i den växande "södra staden", t ex SLU, Ultuna, SVA, Läkemedelsverket, BMC, Science Park, UAS, de många skolor och institutioner som finns här i södra Uppsala, har efterfrågats i åratal. Väg 255 ligger som en barriär i området och är en stor fara för oskyddade trafikanter.

Som bekant växer intresset för lokalturism och naturutflykter i tätorternas närområden. Här, längs väg 255, den gamla riksvägen, i Knivsta kommuns sydvästra del, finns möjlighet att uppleva vacker mälarnära natur, plocka bär och svamp i Lunsens skogsområde, bada i Mälaren, besöka ekologiska grönsaksodlingar, konferansanläggning med restaurang, hotell och SPA, ridhästanläggningar, Upplandsleden, två medeltida kyrkor. (Ytterligare, tänk också, en framtida bro- och/eller båtförbindelse till Skokloster.)

Det kommer att bli en av regionens vackraste GC-vägar och som även kommer att tillgängliggöra områdets unika och värdefulla kulturarv."

Ylva Dahlström, ordförande, Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, Uppsala-Vassunda, ideell politiskt obunden förening.

Hallå där ... Ylva Dahlström

ordförande i ”Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255”

Vad finns att se längs vägen?

Vi har sammanställt en broschyr med 25 bra tips, men jag lyfter gärna fram Krusenberg med dess omgivningar. Detta är en närmast pastoral miljö och man är omgiven av forntida lämningar och urgammal kulturbyggd. På herrgården äter man god lunch eller middag. Sedan har vi fornborgen söder om Morga hage. Där kan man sitta på klippan, se ut över vattnet och föreställa sig hur de forntida skeppen seglade förbi på väg mot Gamla Uppsala.

Har du fler favoriter?

Ja, jag vill också nämna Vassunda kyrka när de bjuder in till högkvalitativa musikevenemang – lokalen är väldigt lämpad för det, och de har en fantastisk konsertflygel.

Ni har arbetat i 19 år med frågan om en cykel- och promenadväg mellan Vassunda och Uppsala, av er kallad ”Hälsans väg”. När blir den klar?

Ja, och innan år 2025 ska den troligen vara färdig har man sagt. Vägverket utreder just nu vägsträckan. Föreningens arbete grundar sig i en önskan om friskvård förenat med natur och kultur längs vägen. Det blir även en fantastiskt vacker pendlingsväg för cykelburna och ett bra sätt för barn längs vägen att själva kunna ta sig till aktiviteter.

Anna Lindgren Dahlin, sommaruppland@unt.se

Kämpen fick sin väg till slut

Plötsligt bara händer det. I nästan 20 år har Ylva Dahlström fajtats för en cykelväg mellan Knivsta och Uppsala, Nu är kampen över eftersom regeringen skjutit till mångmiljonbelopp för vägbygget.

När Ylva Dahlström flyttat från Uppsala ut på landet till Rickebasta märkte hon att väg 255, gamla Stockholmsvägen, var väldigt olycksdrabbad och att det inte gick att cykla- eller gå på ett trafiksäkert vis där.

- Alla pratade om det här redan då. Hur farligt det var att försöka gå, korsa eller cykla längs vägen. Varför bygger man ingen separat cykel- och gångväg? Därför startade vi en förening som kämpade för att få till en säker förbindelse mellan Knivsta och Uppsala, säger Ylva Dahlström, som år 2000 grundade Gruppen för cykel- och promenadväg utmed gamla Stockholmsvägen.

Trots stort stöd med ungefär 4 000 namnunderskrifter dröjde det nästan 20 år innan något hände. Men så i augusti blev den upplysta cykelvägen mellan Vassunda och Knivsta klar. En tre kilometer lång sträcka som löper utmed sidan av Gredelbyleden från korsningen Knivstavägen/Gredelbyvägen fram till Vassundakorset. Och så alldeles nyligen kom beskedet föreningen väntat på så länge. Det blir även en cykelväg mellan Vassunda och Uppsala.

– Underbart och fantastiskt. Jag är så glad över beslutet och känner att vi äntligen nått målet.

Tanken är alltså att man ska kunna cykla och eller gå mellan Knivsta och Uppsala när bygget är klart.

Ylva Dahlström tror att den nya vägen kommer att bli poppis.

– Knivsta växer så det knakar och det är en väldigt expansiv landsbygd här omkring. Längs med cykelvägen finns det stora arbetsplatser som Sveriges lantbruksuniversitet, Läkemedelsverket och BMC. Jag är övertygad om att det kommer bli en flitigt använd cykelväg.

I nästan 20 år har du jobbat för att få till den här sträckan. Känner du dig som en riktig vägkämpe?

– Ja, det gör jag faktiskt. Talesättet ”det är vägen som är mödan värd” stämmer verkligen tycker jag, säger Ylva Dahlström.

Häromdagen möttes hon av en bukett röda rosor som grannarna köpt för att gratulera till cykelvägen.

– Jag vill passa på att tacka alla som kämpat under de här åren, från politiker till alla organisationer och privatpersoner. Jag har faktiskt aldrig hört något negativt om cykelvägen och det är konstigt att det tagit så lång tid att få ett beslut. Men tidsandan med hållbarhet, miljötänk och hälsofrämjande åtgärder avgjorde nog till slut.

i>Lägger ni ned föreningen nu?

– Ja, vi var en riktig enfrågeorganisation. Vänskapen består men föreningen läggs ned, säger Ylva Dahlström.

Mattias Sjöberg Uppsalatidningen 2018-10-31

Så ska vägen betalas

Region Uppsala har beslutat om en fortsättning av gång- och cykelvägen från Örsandsvägen söder om Vassunda och in till Uppsala, en 12 kilometer lång sträcka längs väg 255. Sträckan har länge varit högt prioriterad framför allt på grund av trafiksäkerhetsskäl. Bygget beräknas kosta omkring 50 miljoner kronor. Med hjälp av statlig medfinansiering står Region Uppsala för 40 procent av kostnaderna, resterande 60 procent betalas av Knivsta kommun. Bygget av cykelvägen påbörjas tidigast 2022.

Källa: Knivsta kommun

Felande länken längs 255:an

För första gången på länge rör sig frågan om cykel- och gångväg mellan Flottsund och Vassunda. Avgörandet sker i september.

I augusti invigs den nya cykel- och gångvägen mellan Knivsta och Vassunda. Om det blir en fortsättning till Flottsund beror på vad regionala utvecklingsnämnden beslutar i september. - Det är nu eller aldrig känns det som, säger Martin Gunnarsson, trafikplanerare på Knivsta kommun.

Läget har ljusnat tack vare en ny länstransportplan som Region Uppsala fastställde i juni. Den gör det möjligt att söka delfinansiering för projekt som inte är högt prioriterade. Då skjuter regionen till 40 % och kommunen betalar resten. För Knivsta kommuns del rör det sig om en kostnad på cirka 27 miljoner kronor. En meter cykelväg kostar i dag cirka 4000 kr att bygga, en fördubbling på sex år. - Det blir bara dyrare om vi väntar, sägger Martin Gunnarsson.

Pengar finns avsatta sedan tidigare, men Knivsta kommun har inte fått bygga själva eftersom 255:an är en länsväg ägd av Trafikverket. Region Uppsala uppdrar till Trafikverket att göra en vägplan, vilket tar resurser från andra projekt. Därför sa de nej förut. - Men det är förhoppningsvis historia nu, säger Martin Gunnarsson.

Kommunen har laddat med argument. Ett är att cykelvägen har stora effekter för hela regionen, eftersom den kopplar ihop Uppsala och Stockholm. Ett annat argument är att den skulle ge även innevånarna i södra Uppsala bättre tillgång till bland annat naturreservat och lokala livsmedelsproducenter.

Ylva Dahlström har kämpat för detta ända sedan hon år 2000 startade den politiskt obundna ideella föreningen ”Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255 Uppsala – Vassunda”. Föreningen har hela tiden haft brett stöd från boende längs 255:an, byalag, Upplandsstiftelsen, Visit Knivsta och en rad sponsorer. En förstudie har tagits fram och 4000 namnunderskrifter samlats in. - En cykel- och gångväg är inte bara till för medelålders starka och snabba cyklister på väg till och från jobbet. Den ska vara en ”hälsans väg” för alla och en trygg väg till olika verksamheter.

Kommunalrådet Klas Bergström (M) sitter i den regionala utvecklingsnämnden och var med när den nya länstransportplanen antogs. - Nu vidtar en ny process där vi ansöker om medel. Jag är tuktad av systemet och vet att det tar många år från beslut till verkstad, säger han. Region Uppsala bestämmer och Trafikverket genomför. En cykel- och gångväg Flottsund – Vassunda kan vara verklighet tidigast år 2022.

Tina Lövrander, UNT 2018-07-06

Ett stort steg framåt

Ylva Dahlström gläds efter positivt besked om cykelväg mellan Vassunda och Uppsala.

Hurra! Ett stort steg framåt för byggandet av den efterlängtade gång- och cykelvägen längs länsväg 255.

Många soliga rosor och stort tack till kommunstyrelserna och tjänstemännen i Knivsta och Uppsala kommuner för er gemensamma avsiktsförklaring till Regionförbundet. Här blir det "Hälsans Väg" snart. Denna infrastrukturåtgärd kommer att bidra till förebyggande hälsovård genom möjlighet till motion/rekreation i vacker Mälar-nära upplandsbygd, arbets- och skolpendling, bättre trafiksäkerhet och miljö och minskade kostnader för individ och samhälle. Knivsta och Uppsala knyts samman bättre i ett cykelstråk, tänkt att fortsätta söderöver. Det blir en fjäder i hatten för kommunerna i regionen. Invånare och verksamheter är bara att gratulera.

Hälsningar från vår ideella förening Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stocksholmsvägen, väg 255. www.cykelvag255-nu.se

Ylva Dahlström, Knivstabygden 2015-09-09

Fler cykelvägar behövs i Knivsta

Knivsta kommun vill de närmaste åren satsa mer på cyklisterna. Men det gäller att komma överens med både grannkommuner och Trafikverket för att få igång fler byggen av nya cykelvägar.

I slutet av augusti skrev Uppsala kommun under en avsiktsförklaring tillsammans med Knivsta kommun om att verka för en cykelväg utmed väg 255 mellan Vassunda och Flottsund. Här har Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen under hela 15 år kämpat för att politikerna ska satsa på en cykelväg.

Foto: MARIA LINDBLOM

– Det tog lång tid, men vi är i dag mycket glada över att Uppsala och Knivsta kommuner nu kommit fram till en gemensam avsiktsförklaring som de kan lämna över till regionförbundet. Det här blir fantastiskt för alla som bor och verkar i området, säger Ylva Dahlström, ordförande i gruppen.

Vid ett av de många cykelställen nere vid Knivsta station står Jonas Kronander och låser upp sin cykel, efter en dag på jobbet.

– Min fru och jag brukar turas om att ta bilen eller cykeln till stationen på morgnarna. Den som tar bilen skjutsar barnen, säger Jonas Kronander som även cyklar en del på fritiden. Han tycker det är bra om Knivsta kommun planerar för fler cykelvägar.

– Det skulle också behövas ett tak här över cykelställen, så att cyklarna får lite skydd regniga dagar, säger han.

Avsiktsförklaringen mellan Knivsta och Uppsala kommuner handlar också om att få till en cykelväg mellan Alsike och Sävja. Andra gång- och cykelvägar som Knivsta kommun vill prioritera är en cykelväg söderut, förbi Björksta mot Odensala och en sträcka utefter väg 77 från raksträckan vid Mälsta ut mot Husby-Långhundra kyrkby.

– För nästa år och för 2017 har kommunen ganska gott om pengar till dessa, de mest akuta sträckorna. Men det blir en politisk fråga att avgöra vilka sträckor som ska byggas när, säger Martin Gunnarsson.

Gruppen för ett cykelstråk utmed väg 255 har under flera år servat politiker och tjänstemän med både undersökningar och namnunderskrifter för att visa att deras cykelväg behövs. De har samlat in 4 000 namnunderskrifter från personer som stöder idén om Hälsans väg. Och gruppen har med stöd av Upplandsstiftelsen startat ett Leaderprojekt som beställt och genomfört en förstudie av Hälsan väg. Den ideellt arbetande gruppens idé är att lansera det tätortsnära området som ett helhetskoncept för upplevelser av natur och kultur. Här finns möjlighet till närområdesturism, natur- och kulturguidning, cykelpendling till och från Uppsala, ökad trafiksäkerhet och ökad folkhälsa genom mer motion och mindre utsläpp.

– Vi har gjort arbetet för att vi är övertygade om att ett cykelstråk här skulle innebära stora vinster för invånarna i båda kommunerna. Idag ligger vägen som en barriär i området och det är omöjligt för oskyddade trafikanter att ta sig fram utefter vägen, säger Ylva Dahlström. Hon får medhåll av Karolina Vessby på Upplandsstiftelsen.

– En cykelväg efter väg 255 blir verkligen en resurs för friluftsliv och ökad folkhälsa eftersom det finns så värdefulla naturområden efter vägen som nu blir tillgängliga för många fler, säger Karolina Vessby. Hon tror på gruppens idé om att utveckla exempelvis friluftsområden som naturreservatet Kungshamn-Morga till ett ännu större besöksmål än det är i dag. Det finns idéer om att ta fram exempelvis skyltar, broschyrer, appar eller vanlig guidning kring den ovanliga naturen och kulturhistorian efter vägen. I framtiden kan cykelvägen här komma att bindas ihop till ett sammanhållet stråk hela vägen mellan Uppsala och Stockholm, enligt Johan Lundqvist (MP), ordförande för gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun.

– Tillsammans med kommunerna i norra Stockholm hoppas Uppsala och Knivsta kunna utveckla en sammanhängande cykellänk hela vägen mellan Uppsala och Stockholm. I Sigtuna kommun finns redan planer på att bygga en cykelbana upp till Knivstas kommungräns, säger Johan Lundqvist.

Maria Lindblom, UNT 2015-09-05

Nytt försök få pengar till cykelväg

Det kan bli lättare att få statliga pengar till en ny cykelväg mellan Knivsta och Uppsala om kommunerna står eniga bakom projektet. Det är förhoppningen bakom en gemensam avsiktsförklaring, där Knivsta kommun är beredd att skjuta till en del av finansieringen. Planer på en cykelväg längs väg 255, mellan Flottsund och Vassunda har funnits i flera år. Förslag finns också om att kommunerna ska arbeta för en gång- och cykelväg längs Ostkustbanan som binder samman sträckan Knivsta-Alsike-Sävja-Uppsala. De borgerliga partierna vill att Uppsala kommun går ännu längre och arbetar aktivt för cykelförbindelse mellan Stocksholm och Norduppland.

UNT 2015-08-20

Bygg gång- och cykelväg vid 255:an

Ytterligare en säsong och det finns ännu ingen gång- och cykelväg utmed länsväg 255 från Flottsund och söderöver till Vassunda.

Vi ser nu fram emot att den starkt trafikerade och olycksdrabbade väg 255 inte längre ska vara som en barriär i området och ett hinder för oskyddade trafikanter att ta sig fram, utan längs med 255:an skall löpa en bra designad gång- och cykelväg ! Börja bygget senast när Flottsundsbron byggs om och väg 1046 från Vassunda-krysset in mot Knivsta tätort får en gång- och cykelväg, alltså under 2016.

Denna infrastrukturåtgärd skulle bidra till förebyggande hälsovård genom möjlighet till motion/rekreation, arbets- och skolpendling med cykel/elcykel, bättre trafiksäkerhet och miljö och minskade kostnader för individ och samhälle. Och till att Knivsta och Uppsala kommuner knyts samman bättre. Tänk regionalt och se möjligheterna söderöver! Här finns närheten till Mälaren med unik natur- och kulturhistorisk bygd.

Uppsalas södra delar kommer att växa. Vid Dag Hammarskjölds väg söderöver ligger universitet och stora arbetsplatser. Skolor och nya arbetsplatser har kommit till. Nya stora bosatadsområden planeras, den "Södra staden". Människorna här kommer att ha Knivsta kommuns landsbygd som tätortsnära rekreations- och friluftsområde till stora delar. Många vill bo i Knivsta kommun, en av Sveriges snabbast växande kommuner. Ge människor möjlighet att ställa bilen och bygg den sedan åratal efterlängtade gång- och cykelvägen nu!

Ylva Dahlström, UNT 2015-06-28

Bygg Hälsans väg nu!

Hälsans Vägprojektet dröjer. Varför byggs inte gång- och cykelvägen utmed länsväg 255, sträckan Flottsund - Vassunda? undrar Ylva Dahlström.

Det finns redan en färdig förstudie framtagen med stöd av bl.a. Uppsala och Knivsta kommuner, Upplandsstiftelsen samt en rad sponsorer, ideella föreningar, byalag och företag. I denna framgår sträckning: På västra sidan, i nära anslutning till vägen, för att så lite som möjligt inkräkta på markägare och reservatsområden och för att skapa en så trygg gång- och cykelväg som möjligt, anpassad även till gående med barnvagn eller rollator, permobilåkare med flera.

Varför kommer man inte till skott med anläggandet av denna sedan årtal efterfrågade gång- och cykelväg? Att den kommer att få stor användning som väg till arbete och skola och till motion och rekreation framgår både av den enkät som närmast omkringboende 500 hushåll svarat på (och som finns som bilaga i förstudien) och det överväldigande gensvar från mängder av Uppsala- och Knivstabor (nu närmare 4000) som skrivit på namninsamlingen.

Här har vi möjlighet att göra en "Hälsans Väg" för innevånare och besökare till Uppsala och Knivsta kommuner genom ett av länets vackraste och tätortsnära landsbygdsområden. Den skulle också bli en fjäder i hatten för kommunerna.

Med en bra designad, belagd och separerad gång- och cykelväg skapar man inte bara trafiksäkerhet på en av Upplands farligaste och mest olycksdrabbade vägar. Det ges även möjlighet till förebyggande hälsovård. Bilåkandet minskar och därmed följer minskad miljöpåverkan. Man får också en bättre tillgänglighet till verksamheter och besöksmål.

Det är inte svårt att göra sig till tolk för allmänintresset här, när denna infrastrukturinvestering så klart skulle bidra till minskade kostnader för samhället. I studie efter studie påvisas hur viktigt det är för hälsa och välbefinnande med fysisk aktivitet och rekreation.

Flottsundsbron ska som bekant byggas om och förbättras under 2015 med gång- och cykelvägar längs båda sidorna. En gång- och cykelväg ska också byggas mellan Vassunda och Knivsta tätort längs väg 1046 under 2015. Då är det alltså mycket lämpligt att ta itu med mellansträckan för att få till ett sammanhängande nät av gång- och cykelvägar i södra delen av länet. En stor del av Uppsalas södra landsbygd ligger i Knivsta kommun.

Samverka, Uppsala och Knivsta kommuner! Ge avtryck i Regionförbundet och hos Trafikverket och se till att starta bygget nu!

Förstudien samt broschyr och kartor över området finns på vår hemsida www.cykelvag255-nu.se.

Ylva Dahlström, Knivstabygden 2014-11-26

Stort hopp om ny cykelväg

90 procent av de boende utefter väg 255 vill ha en cykelväg mellan Vassunda och Uppsala. Det visar en enkät som projektet Hälsans väg beställt.

Bakom det Leaderstödda projektet står en förening som i hela 13 år har arbetat för en cykel- och gångväg utmed gamla Stockholmsvägen.

– I dag är det omöjligt att gå eller cykla på väg 255 utan att riskera livet. Vi kommer inte ge upp förrän vi får en säker trafikmiljö för alla trafikanter, säger Ylva Dahlström, ordförande i den ideella föreningen.

Under de senaste åren har flera vägar i Knivsta varit mycket olycksdrabbade, så även i sommar.

– Vi har haft tre olyckor med dödlig utgång på bara tre veckor. De största problemen har vi på väg 255 och E4. På motorvägen är det ofta bilister som krockar när de vänder på de platser som är avsedda för räddningstjänst och polis, säger Stefan Mattsson på brandkåren Attunda.

Han föreslår att Trafikverket ska sätta upp staket med låsbara bommar på vändplatserna.

– Det är klart att det vid en olycka skulle ta lite mer tid för oss att låsa upp en bom, men samtidigt skulle det ju motverka många olyckor, säger Stefan Mattsson. Knivstas kommunalråd Göran Nilsson (M) håller med om att ett staket på motorvägens vändplatser kunde vara en bra idé.

Under måndagen träffades kommunstyrelses arbetsutskott för att bland annat diskutera kommunens vägar. Om två veckor är det dags för kommunens nästa träff med Trafikverket. Fartkameror, vägräcken, vajrar, hastighetsbegränsningar med mera har föreslagits av olika personer för väg 255, men kommunen har inte lämnat in något konkret förslag till Trafikverket, förutom förslaget om en gång- och cykelväg utmed vägen.

– Vi vill ha förbättringar, men vi tror att det är bättre att i dialog med Trafikverket föra fram önskemål om sådana eftersom de på Trafikverket har statistik över vilka åtgärder som ger bäst resultat, säger Göran Nilsson.

Gruppen för en cykelväg utmed väg 255 var bland de första att uppmärksamma trafikfarorna på vägen. I våras fick gruppen pengar till en förstudie av en gång- och cykelväg. Finansiärer är Leader Upplandsbygd, Knivsta och Uppsala kommuner, Upplandsstiftelsen samt lokala företag. Med hjälp av en ingenjörsfirma görs nu förstudien, i stället för att Trafikverket utför den på egen hand.

– Vi är remissinstans till länstransportplanen som ligger till grund för vilka investeringar som ska göras i länets vägnät. I oktober blir förstudien klar och då kommer den att skickas in till bland andra Trafikverket och regionförbundet, säger Ylva Dahlström.

Hon tror att det denna gång är stor chans att gång- och cykelvägen kommer byggas.

– Enkäten, där 421 omkringboende har svarat, innebär ett överväldigande positivt gensvar för en gång- och cykelväg. Sedan tror vi att det är många Uppsalabor som också skulle vilja kunna cykla ut till våra fantastiska Mälarnära naturområden, säger Ylva Dahlström.

Maria Lindblom unt.se 2013-08-13

Pengar till förstudie om ny cykelväg

Gruppen för en gång- och cykelväg längs gamla Stockholmsvägen har beviljats 130000 kronor av EU och Uppsala kommun. Därmed kan arbetet med den planerade förstudien påbörjas.

Tidningen har tidigare skrivit om gruppens planer för en förstudie beträffande den föreslagna cykel- och promenadvägen mellan Vassunda och Flottsund. Tidigare har även Knivsta kommun beviljat pengar till förstudien.

-Det var överraskande att vi nu även får 30000 kronor av kommunstyrelsen i Uppsala kommun. Vi har även beviljats 100000 kronor i stöd från Upplandsbygd Leader, säger gruppens ordförande Ylva Dahlström.

Det är ingenjörsfirman Ramböll som ska göra förstudien. Syftet är bland annat att belysa fördelar som trafiksäkerhet, folkhälsa och tillgänglighet med den föreslagna gång- och cykelleden.

Jens Flyckt, Sigtunabygden 2012

Får 30000 kr till egen förstudie

Knivsta. Behov av cykel- och gångvägar ska kartläggas

Gruppen för cykel- och promenadväg utmed väg 255 mellan Vassunda och Uppsala har beviljats 30000 kronor från Knivsta kommun i samfinansiering av ett EU-projekt.

-Pengarna kommer vi att använda till att göra en "förstudie" av cykelvägen. Om vi får ihop tillräckligt med bidrag ska vi göra studien tillsammans med en arkitektfirma som vi har kontakt med, säger Ylva Dahlström, ordförande i den ideella föreningen.

UNT har nyligen rapporterat att Trafikverket planerar en förstudie om de cykel- och gångvägar som om drygt ett år ska anläggas mellan Vassunda och Knivsta och en kortare sträcka i Noor.

Men cykelvägen längs 255:an från Vassunda till Flottsund eller Sävja finns inte med där. Däremot finns gruppens cykelväg, som de kallar för Hälsans väg, med både i Uppsala Regionförbunds nya länstransportplan för åren 2010-2011 och i Regionförbundets cykelplan för Uppsala län.

Detta är viktigt eftersom Trafikverket lägger upp sin planering utifrån vad regionförbunden gör för prioriteringar.

-Vägen är en statlig länsväg och ägs av Trafikverket. Vi tror att om vi gör en egen "förstudie" blir det lättare för Trafikverket att godkänna en cykelväg här. Deras förstudie kan bli billigare om det redan finns en grund, säger Ylva Dahlström.

Men det måste till en samfinansiering från både Knivsta och Uppsala kommuner för att gruppen ska kunna söka EU-bidrag för den kostnad som förstudien innebär.

Det känns så positivt att Knivsta kommun ville bidra med 30000 kronor, men från Uppsala kommun har vi inte fått något svar än, säger Ylva Dahlström.

Maria Lindblom, UNT 2012-02-04

Cykelväg Vassunda-Sävja på gång

Projektet beräknas starta hösten 2012 * "Leder till stora vinster"

Medlemmarna i gruppen för en cykel- och promenadväg utmed väg 255 är glada i dag. Efter många års arbete ser det nu ut att bli en cykelväg mellan Vassunda och Sävja.

-Vi hoppas nu verkligen att cykelvägen snarast ska bli av, säger Ylva Dahlström, ordförande i den ideella föreningen och boende i Rickebasta i Knivsta kommun.

Det var i våras som politikerna i regionförbundet beslutade om en plan för utbyggnaden av cykelvägar längs de statligt ägda vägarna i länet. De nya cykelvägarna ska till hälften finansieras av de berörda kommunerna. Byggstart för de första projekten beräknas till hösten 2012.

-Såväl regionförbundet som Uppsala och Knivsta kommuner har nu vår cykelväg högt prioriterad. Vi hoppas på högsta prioritet och att de båda kommunerna inleder samfinansieringssamtal. Vi är övertygade om att projektet skulle leda till stora vinster för invånare i båda kommunerna, säger Ylva Dahlström.

Gruppen har nu också en idé om att lansera det tätortsnära området som ett helhetskoncept för upplevelser av natur och kultur. Här finns möjlighet till närområdesturism, natur- och kulturguidning, pilgrimsvandring, cykelpendling till och från Uppsala, ökad trafiksäkerhet och ökad folkhälsa genom mer motion.

-Man skulle kunna starta ett landsbygdsutvecklingsprojekt med namnet Hälsans väg. Området har unika natur- och kulturvärden som vi vill tillgängliggöra mer, säger Ylva Dahlström. Minskad bilism till utflyktsmålen vid Mälaren skulle också leda till mindre miljöpåverkan.

Väg 255 är en av de mest olycksdrabbade i länet. Biltrafiken och hastigheterna bara ökar. Det är förenat med livsfara att försöka cykla på vägen som saknar vägren och periodvis är försedd med hindrande räcken, säger Ylva Dahlström.

Och gruppen är inte ensam om sina krav. Hittills har de fått stöd från cirka 3000 Knivsta- och Uppsalabor genom namnunderskrifter. Deras arbete stöttas också av organisationer som Upplandsstiftelsen, Svenska turistföreningen i Uppsala, Uppsala naturskyddsförening, Sunnersta herrgård, Knivsta företagarförening, Krusenbergs byalag, Knivsta läkargrupp, Knivsta pastorat med flera.

Vad det gäller turismen och även landsbygdsutvecklingen så har föreningen tagit fram en hemsida samt en sevärdhets- och informationsbroschyr för området. Där berättar man om allt som skulle finnas att se efter en skyltad promenad- eller cykelväg.

-Här finns som bekant Mälarens stränder med bad, vackra hagmarker med unik flora, storskog med rikt djurliv, bär och svamp, hällmark, alträsk, fornlämningar från brons- och järnåldern, Tuna båtgravar utgrävda på 1930-talet med rikliga fynd, fornborg med fantastisk utsikt över Ekoln, två medeltida vackra kyrkor, runstenar, modern konferensanläggning och spa, säger Ylva Dahlström.

Här upptäckte exempelvis Linné Alsikeklövern och det var här man hann upp Erik XIV under flykten efter Sturemorden. Här hämtade enligt Ylva Dahlström också konstnären Gustaf Cederström många av sina motiv.

Hon menar att området har Uppsalatraktens förnämsta natur-, kultur- och rekreationsområden.

-Men området blir alltmer oåtkomligt för allmänheten. Vi och alla vi möter när vi samlar namnunderskrifter förundras över att det inte finns en gång- och cykelväg gär. Behovet är så uppenbart och skulle leda till mycket positivt för kommunerna, säger hon.

Maria Lindblom, UNT 2010-12-08